Thiết lập bản ghi SPF cho domain

Thiết lập bản ghi SPF (Sender Policy Framework) cho domain 

SPF là một cách thức để xác nhận một email server có được phép gửi email dưới tên một domain nào đó không. Chẳng hạn như muốn email từ domain @abc.com  chỉ có giá trị khi gửi từ địa chỉ IP 112.113.114.115, còn các mail server có IP khác mà gửi các mail có đuôi @abc.com đều là giả mạo và không được phép thì SPF sẽ thực hiện điều này. Khi đó mail server phía nhận sẽ tự động loại bỏ tất cả các email gửi dưới dạng @abc.com  từ các địa chỉ không phải IP 112.113.114.115. Tất nhiên mail server phía nhận phải có chức năng kiểm tra SPF này, còn không kiểm tra thì có cấu hình cũng không có tác dụng.

Thêm 1 record với thông tin sau:

  1. Host Records: abc.com
  2. Record Type: TXT
  3. Address: v=spf1 a mx:abc.com ip4: 112.113.114.115 ~all

Trong đó 112.113.114.115 là IPv4 của máy chủ mail server