Ô kết quả không tự động nhảy khi thay đổi giá trị trong Excel

Thay đổi mục tự động nhận dữ liệu khi sử dụng hàm

  • Office 2007

Vào Office button-> Options -> Fomulas -> Trong phần Calculation options bạn check chọn: Automatic

  • Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 365

Vào File -> Options -> Fomulas -> Trong phần Calculation options bạn check chọn: Automatic

Chúc bạn thành công