Đổi port Remote Desktop

Mặc định port của Remote Desktop là 3389 muốn chuyển thành port khác ví dụ 6666 ta làm như sau:

  • Mở Regedit tìm đến đường dẫn:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  • Double Click lên PortNumber và chọn Decimal và nhập vào 6666
  • Restart lại máy
  • Kiểm tra: từ máy khác nhập địa chỉ IP của máy làm Terminal Server và thêm số Port vào. VD: 192.168.1.1:6666

Chúc bạn thành công